پيش بيني درياي خزر خروجي مدل METU3 تركيه
هواشناسی دریایی < صفحه اول
 

پیش بینی 3 روزه و 3 ساعته باد و موج  بر اساس مدل METU3 برای دریای خزر (هواشناسی کشور ترکیه)--ارتفاع موج بر حسب متر و سرعت باد بر حسب نات مي باشند

(به روز رساني هر روز دو بار ساعت 11:30 اجراي ساعت 03:30 و 23:30 اجراي ساعت 15:30)

+3  hour

+3 hour

پیش بینی باد http://www.niederschlagsradar.de/images.aspx?jaar=-6&type=mideast.wind.press.arrow&datum=201810210300&cultuur=en-GB-mx&continent=mideast برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی بارش http://www.niederschlagsradar.de/images.aspx?jaar=-6&type=mideast.wind.press.arrow&datum=201810210300&cultuur=en-GB-mx&continent=mideast برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
پیش بینی دما http://www.niederschlagsradar.de/images.aspx?jaar=-6&type=mideast.temp.press&datum=201810220300&cultuur=en-GB-mx&continent=mideast برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید پیش بینی پوشش ابر http://www.niederschlagsradar.de/images.aspx?jaar=-6&type=mideast.cld&datum=201810220300&cultuur=en-GB-mx&continent=mideast برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید
http://www.niederschlagsradar.de/images.aspx?jaar=-6&type=mideast.li&datum=201810220300&cultuur=en-GB-mx&continent=mideast برای مشاهده عکسهای بیشتر کلیک کنید