آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 2.56  24.82  2.60  38.31  2.70  81.00 2017-08-22T02:30:02.839Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
30.65 3.32  42.0 246.1 2.63 2017-08-22T02:39:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  69.727  1011.108   28.184   0.000   0.000   0.313 8/22/2017 03:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.313   0.430 11.250 270.000 8.438 8/22/2017 03:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
10.156 32.344   296.719 18.281 30.938 3.281 8/22/2017 03:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
19.219 3.281   4.219 0.813 0.000 234.844 8/22/2017 03:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
4.922 3.984         8/22/2017 03:00:00