آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 2.33  9.74  2.35  15.23  2.24  28.00 2017-10-23T10:00:00.202Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
23.00 3.39  20.0 257.3 2.44 2017-10-23T10:09:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  75.000  1024.282   19.102   0.000   0.000   0.156 10/23/2017 20:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.156   0.000 306.563 255.938 303.750 10/23/2017 20:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
0.000 43.594   285.469 0.000 295.313 2.813 10/23/2017 20:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
17.344 2.813   2.813 0.938 0.000 241.875 10/23/2017 20:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
3.281 2.578         10/23/2017 20:00:00