آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 3.01  32.66  3.34  49.95  3.51  86.00 2017-02-19T11:00:02.694Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
9.80 3.76  57.0 64.7 3.45 2017-02-19T11:07:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  57.422  1035.601   7.676   212.344   10.547   0.625 2/19/2017 11:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.625   0.820 64.688 56.250 67.500 2/19/2017 11:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
10.000 18.281   66.094 4.219 70.313 3.750 2/19/2017 11:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
16.875 3.750   4.688 0.938 6.680 84.375 2/19/2017 11:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
2.734 1.875         2/19/2017 11:00:00