آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 3.43  10.37  3.78  15.79  3.67  30.00 2017-04-28T19:00:03.004Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
15.70 4.33  22.0 2.8 3.85 2017-04-28T18:40:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  76.172   870.000   13.340   299.531   10.547   0.156 4/28/2017 16:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
  0.000 19.688 4/28/2017 16:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
1.953   4/28/2017 16:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
  6.094 13.125 70.313 4/28/2017 16:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
2.461 1.875         4/28/2017 16:00:00