آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 3.60  18.20  4.47  28.32  4.88  56.00 2017-06-25T08:00:03.134Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
26.90 5.57  34.0 324.8 5.88 2017-06-25T07:38:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  69.141  1013.799   24.277   149.063   29.297   0.156 6/25/2017 03:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.156   0.000 30.938 8.438 33.750 6/25/2017 03:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
2.344 22.500   61.875 0.000 78.750 2.813 6/25/2017 03:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
17.344 2.813   2.813 0.813 23.555 95.625 6/25/2017 03:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
3.281 2.578         6/25/2017 03:00:00