آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 3.12  29.59  3.58  46.03  4.00  76.00 2018-06-24T10:00:03.652Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
26.95 4.20  52.0 331.9 4.17 2018-06-24T09:40:00.000Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  69.727  1013.242   26.914   0.000   0.000   0.156 6/24/2018 10:00:00 AM
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.156   0.000 2.813 0.000 0.000 6/24/2018 10:00:00 AM
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
0.000 26.719   341.719 0.000 357.188 3.281 6/24/2018 10:00:00 AM
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
16.406 3.281   3.750 0.938 0.000 329.063 6/24/2018 10:00:00 AM
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
3.281 2.344         6/24/2018 10:00:00 AM