آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 5.13  107.35  6.59  168.56  5.21  244.00 2018-01-20T22:00:00.900Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
13.55 8.39  175.0 331.9 8.33 2018-01-20T22:09:00.000Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  72.070  1027.437   9.629   0.000   0.000   2.188 1/20/2018 10:00:00 PM
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.313 2.188   3.164 343.125 351.563 343.125 1/20/2018 10:00:00 PM
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
0.000 14.063   302.344 7.031 348.750 6.563 1/20/2018 10:00:00 PM
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
10.781 6.094   9.375 0.938 0.000 278.438 1/20/2018 10:00:00 PM
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
4.922 3.516         1/20/2018 10:00:00 PM