آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 7.41  20.12  9.73  30.75  3.89  45.00 2018-08-03T05:31:23.313Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
30.85 4.48  43.0 8.4 4.76 2018-07-27T17:10:00.000Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  66.797  1015.840   26.328   0.000   0.000   0.938 8/15/2018 12:00:00 PM
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.938   1.172 345.938 326.250 345.938 8/15/2018 12:00:00 PM
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
0.000 15.469   310.781 6.094 0.000 4.219 8/15/2018 12:00:00 PM
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
16.875 4.219   7.031 0.938 0.000 300.938 8/15/2018 12:00:00 PM
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
6.836 5.391         8/15/2018 12:00:00 PM