آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 2.73  3.37  2.67  4.98  2.62  9.00 2018-04-19T22:00:01.427Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
15.10 7.76  5.0 348.8 3.13 2018-04-19T22:09:59.999Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  80.859  1008.418   14.219   0.000   0.000   0.625 4/19/2018 10:00:00 PM
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.625   0.664 73.125 104.063 73.125 4/19/2018 10:00:00 PM
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
0.000 18.281   94.219 3.750 61.875 3.281 4/19/2018 10:00:00 PM
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
18.750 3.281   4.219 0.938 0.000 113.906 4/19/2018 10:00:00 PM
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
4.375 3.281         4/19/2018 10:00:00 PM