آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
 4.04  39.43  4.57  60.30  4.28  116.00 2017-01-21T01:30:03.804Z
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
11.55 5.12  69.0 310.8 5.26 2017-01-21T01:11:00.000Z
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
  79.102  1027.437   8.555   271.406   30.469   0.781 1/21/2017 01:00:00
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
0.000 0.781   1.406 340.313 320.625 337.500 1/21/2017 01:00:00
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
10.781 22.500   291.094 4.688 0.000 3.750 1/21/2017 01:00:00
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
17.344 3.750   5.156 0.938 9.961 271.406 1/21/2017 01:00:00
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time
6.016 4.922         1/21/2017 01:00:00