بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

 

پیش بینی 12 ساعته دريايي از ساعت 08 ‎ ‎سه ‎شنبه 1398/02/31  تا  ساعت  20 روز ‎‎ سه‎ شنبه 1398/02/31

ساحل استان مازندران

تحليل همديدي:

بندر نوشهر  (E´35 °50  تا  E´5 °52)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 6 کیلومتر

کمتر از 6 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندر  بابلسر (E´5 °52   تا  E´1 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 6 کیلومتر

کمتر از 6 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندرامیر آباد (E´1 °53  تا ´50 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 6 کیلومتر

کمتر از 6 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

غربی تا شمال غربی، 10 تا 12 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

پیش بینی 10 ساعته دريايي از ساعت 20 ‎‎  ‎سه ‎شنبه 1398/02/31  تا  ساعت  08 روز چهارشنبه 1398/03/01 

ساحل استان مازندران

تحليل همديدي:

بندر نوشهر  (E´35 °50  تا  E´5 °52)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 7 کیلومتر

کمتر از 7 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شمال غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

شمال غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندر  بابلسر (E´5 °52   تا  E´1 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 7 کیلومتر

کمتر از 7 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

 غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

 غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندرامیر آباد (E´1 °53  تا ´50 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

کمتر از 7 کیلومتر

کمتر از 7 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار پراکنده

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

جنوب غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

جنوب غربی، 07 تا 09 متر بر ثانیه

ارتفاع موج (متر)

موّاج، تا 200 سانتی متر

موّاج، تا 250 سانتی متر

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

 

 

پیش بینی دریایی 3 روزه از چهارشنبه 98/03/01  تا  جمعه 98/03/03

تحليل همديدي: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهارشنبه 98/03/01:

ديد افقي:  بیش از 10 کیلومتر

وضعيت جوي:  نیمه ابری

سمت و سرعت باد:    غربی از بعدازظهر شرقی،  تا 07  متر بر ثانیه

ارتفاع موج:  موّاج تا 180 سانتی متر، از بعدازظهر همراه با کاهش موج

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‎پنجشنبه 98/03/02:

ديد افقي:  بیش از 10 کیلومتر

وضعيت جوي:    صاف تا نیمه ابری

سمت و سرعت باد:  شرقی تا جنوب شرقی، تا 07 متر بر ثانیه

ارتفاع موج:   موج کوتاه، 40 تا 70 سانتی متر

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمعه 98/03/03:

ديد افقي:    بیش از 10 کیلومتر

وضعيت جوي:   صاف تا نیمه ابری

سمت و سرعت باد:  شمال شرقی، تا 07 متر بر ثانیه

ارتفاع موج:    موج کوتاه، 40 تا 70 سانتی متر

                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

بازگشت

 

 اداره هواشناسی دریایی