بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر بر روی منطقه مورد نظر خود کلیک نمائید pdf

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

برای آگاهی از پیش بینی 24 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

یکشنبه 04 تیر از ساعت 12 تا ساعت 24:

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:  صاف تا  قسمتی ابری از شب با افزایش ابر

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی ،  06 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال غربی ،  08 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي:  صاف تا  قسمتی ابری از شب با افزایش ابر

وضعيت دريا: موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال شرقی ،  06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  غالباً شمالی ،  06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: صاف تا  قسمتی ابری از شب با افزایش ابر

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  شرقی ،  06 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شرقی ،  06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: صاف تا  قسمتی ابری از شب با افزایش ابر

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  جنوب شرقی ،  06 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  جنوب شرقی ،  06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: صاف تا  قسمتی ابری از شب با افزایش ابر

وضعيت دريا: موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  جنوبی ،  06 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 0/8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  جنوبی ،  06 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 

رئيس اداره هواشناسي دريايي                                                                    كارشناس پيش‌بيني دریایی

                                                                                         

 اداره هواشناسی دریایی