بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

   برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر  اينجا را کلیک نمائید 

     برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید   

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته سوم  وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته چهارم  وضع دریای خزر   اينجا را کلیک نمائید

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396            ماه:  دی                 روز: شنبه  30   اَم            از ساعت: 12         تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:10  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:13  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:13  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:13  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:15  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:18  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:18  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

2.0 متر

2.5 متر

2.5 متر

2.5 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

3.0 متر

3.5 متر

3.5 متر

3.5 متر

ديد افقي:

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

وضعيت دريا: 

موّاج

موّاج

موّاج

موّاج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396              ماه:  دی             روز: شنبه  30   اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

ابری و بارندگی

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:10  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:10  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:15  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:13  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:10  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

2.0 متر

2.5 متر

2.5 متر

2.5 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

3.0 متر

3.5 متر

3.5 متر

3.5 متر

ديد افقي:

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

متوسط تا ضعیف

وضعيت دريا: 

موّاج

موّاج

موّاج

موّاج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه:  بهمن               روز: یکشنبه  01    اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

کاهش ابر

کاهش ابر

کاهش ابر

کاهش ابر

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: جنوبی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: جنوبی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

2.0 متر

2.0 متر

2.0 متر

1.2 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

2.5 متر

2.5 متر

2.5 متر

1.6  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موّاج

موّاج

موّاج

نسبتاً موّاج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه: بهمن               روز: یکشنبه  01    اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

قسمتی تا نیمه ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت:09  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 09  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

1.5 متر

1.5 متر

1.5 متر

0.9 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

2.0 متر

2.0 متر

2.0 متر

1.2  متر

ديد افقي:

متوسط

متوسط

متوسط

خوب

وضعيت دريا: 

موّاج

موّاج

موّاج

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

  

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه:  بهمن               روز: یکشنبه  01    اَم            از ساعت:12           تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

قسمتی تا نیمه ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:جنوب‏شرقی تا جنوبی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه:  بهمن               روز: یکشنبه  01    اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

 صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

قسمتی تا نیمه ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:جنوب‏شرقی تا جنوبی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

  

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396        ماه:  بهمن               روز: دوشنبه  02  اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

 بتدریج ابری

بتدریج ابری

بتدریج ابری

بتدریج ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:جنوب‏شرقی تا جنوبی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه:  بهمن             روز: دوشنبه  02  اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

ابر،بارندگی

ابر،بارندگی

ابر،بارندگی

ابر،بارندگی

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:06  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:جنوب‏شرقی تا جنوبی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی تا جنوبی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

0.9 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

1.2  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

بازگشت

 

 اداره هواشناسی دریایی