بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر بر روی منطقه مورد نظر خود کلیک نمائید pdf

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

برای آگاهی از پیش بینی 24 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

پنجشنبه 30 دی از ساعت 12 تا ساعت 24:

 

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:   صاف تا قسمتی ابری

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: جنوب غربی، 06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0.6 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا شمال شرقی ، 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  0.8 متر

ديد افقي: متوسط

 

 2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي:   صاف تا قسمتی ابری

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: جنوب غربی، 06  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0.6 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال تا شمال شرقی ، 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  0.8 متر

ديد افقي: متوسط

 

 3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي:   صاف تا قسمتی ابری

وضعيت دريا:  موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: جنوب غربی،06 بتدریج تا 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0.8 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:شمال تا شمال شرقی ،08 بتدریج تا  15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.0 متر

ديد افقي: متوسط

 

 4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي:   صاف تا قسمتی ابری

وضعيت دريا: به تدریج  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی ، 08 بتدریج تا  15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:1.0بتدریج تا 2.0 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: غربی ،10 بتدریج تا 18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1.5 بتدریج 2.5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

 5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي:   صاف تا قسمتی ابری

وضعيت دريا: به تدریج  مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  غربی ،08 بتدریج تا  15  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1.0بتدریج تا 2.0 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمالی ،10 بتدریج تا 18  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.5 بتدریج 2.5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

 كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

اداره هواشناسی دریایی