بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

   برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر  اينجا را کلیک نمائید 

     برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید   

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته سوم  وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته چهارم  وضع دریای خزر   اينجا را کلیک نمائید

 

پیش بینی 12 ساعت اول

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

         سال:  1396      ماه:  آبان                 روز:‏ دوشنبه  01  اَم        از ساعت: 12         تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

 صاف تا نیمه ابری، افزایش ابر

صاف تا نیمه ابری، افزایش ابر

نیمه ابری تا ابری، احتمال رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری، احتمال رگبار پراکنده

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شمال غربی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:   شمالی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:   شمالی

سرعت:08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شمال غربی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت شمالی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت:  شمالی

سرعت:10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.8 متر

0.8 متر

1.0 متر

1.2 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.1 متر

1.1 متر

1.3 متر

1.5 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب تا متوسط

خوب تا متوسط

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396              ماه:  آبان         روز: ‏ دوشنبه  01  اَم   از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری

نیمه ابری تا ابری، احتمال رگبار پراکنده

نیمه ابری تا ابری، احتمال رگبار پراکنده

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شمال شرقی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:  شمال شرقی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:   شرقی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:   شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شمال شرقی

سرعت:08  متر بر ثانيه

جهت:  شمال شرقی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت شرقی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

1.0 متر

1.2 متر

1.2 متر

1.5 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.3 متر

1.6 متر

1.6 متر

2.0 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

متوسط

متوسط

وضعيت دريا: 

 نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

مواج

توصیه‏

 

 

 

 

 

بازگشت

 

پیش بینی 12 ساعت دوم

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396     ماه:  آبان                روز: سه شنبه 02  اَم از ساعت: 00          تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:   شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

1.2 متر

1.2 متر

1.2 متر

1.2 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.6 متر

1.6 متر

1.6 متر

1.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396              ماه:  آبان                روز: سه شنبه  02  اَم  از ساعت: 06          تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:   شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

1.2 متر

1.2 متر

1.2 متر

1.2 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.6 متر

1.6 متر

1.6 متر

1.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

توصیه‏

 

 

 

 

 

 بازگشت

 

 

پیش بینی 12 ساعت سوم

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396              ماه:  آبان                  روز: سه شنبه 02  اَم   از ساعت: 12           تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

 صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شمال شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

جهت:   شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شمال شرقی

سرعت:07  متر بر ثانيه

جهت:  شمال شرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت شرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

1.1 متر

1.1  متر

1.1 متر

1.1 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.5 متر

1.5 متر

1.5 متر

1.5 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

نسبتاً مواج

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396              ماه:  آبان                  روز: سه شنبه 02  اَم   از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  شمال  غربی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال  شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  شمال غربی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال  شرقی

سرعت:05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال  شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت:05 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.8 متر

0.8 متر

0.8 متر

0.8 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

بازگشت

 

 

پیش بینی 12 ساعت چهارم

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396        ماه:  آبان               روز:  چهارشنبه  03 اَم   از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:13 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1396             ماه:  آبان               روز: چهارشنبه 03  اَم   از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:06 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:07 متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:08 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

جهت:  غالباًشرقی

سرعت:10 متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت:13 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

1.0 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

 

 

 

 

 

 اداره هواشناسی دریایی