بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر بر روی منطقه مورد نظر خود کلیک نمائید pdf

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

برای آگاهی از پیش بینی 24 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید  pdf

پنجشنبه 07  اردیبهشت از ساعت 12 تا ساعت 24:

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:  ابری  گاهی با  بارندگی

وضعيت دريا:  نسبتاً مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  غربی ، 08 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1/2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  غربی ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1/5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي:  ابری  گاهی با  بارندگی

وضعيت دريا:  نسبتاً مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  غربی ، 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1/2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: غربی ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1/5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

 3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: ابری  گاهی با  بارندگی

وضعيت دريا:  نسبتاً مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی ، 08 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1/2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:  شمال غربی ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1/5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

 4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: ابری  گاهی با  بارندگی

وضعيت دريا:  نسبتاً مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی ، 08 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1/2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال غربی ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1/5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

 5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: ابری  گاهی با  بارندگی

وضعيت دريا:  نسبتاً مواج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: شمال غربی ، 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل: 1/2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: شمال غربی ، 10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل: 1/5 متر

ديد افقي: متوسط تا ضعیف

 

رئيس اداره هواشناسي دريايي                                                                    كارشناس پيش‌بيني دریایی

                                                                                                      

 اداره هواشناسی دریایی