بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

 

پیش بینی 12 ساعته دريايي از ساعت 08 چهارشنبه 1397/10/26  تا  ساعت  20 روز چهارشنبه 1397/10/26

ساحل استان مازندران

تحليل همديدي:

بندر نوشهر  (E´35 °50  تا  E´5 °52)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی تا جنوب شرقی ؛  2 تا 5

جنوب شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/4  تا  0/8

0/4  تا  1/0

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندر  بابلسر (E´5 °52 تاE´1 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی تا جنوب شرقی ؛  2 تا 5

جنوب شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/4  تا  0/8

0/4  تا  1/0

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندرامیر آباد (E´1 °53  تا ´50 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

صاف تا نیمه ابری

صاف تا نیمه ابری

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی ؛  2 تا 5

شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/3  تا  0/8

0/3  تا  0/8

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

توصیه کیلکا:  صید کیلکا بلامانع

توصیه پَره:  صید پَره بلامانع

پیش بینی 10 ساعته دريايي از ساعت 20 چهارشنبه 1397/10/26  تا  ساعت  06 روز پنجشنبه 1397/10/27 

ساحل استان مازندران

تحليل همديدي:

بندر نوشهر  (E´35 °50  تا  E´5 °52)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی ؛  2 تا 5

جنوب شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/4  تا  0/8

0/4  تا  1/0

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندر  بابلسر(E´5 °52 تاE´1 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی ؛  2 تا 5

جنوب شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/4  تا  0/8

0/4  تا  1/0

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

 

بندرامیر آباد (E´1 °53  تا ´50 °53)

 

منطقه ساحلي

منطقه دور از ساحل

ديد افقي (km)

تا 10 کیلومتر

تا 10 کیلومتر

وضعيت جوي

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

نیمه ابری به تدریج با افزایش ابر

سمت و سرعت باد (متر بر ثانیه)

شرقی ؛  2 تا 5

جنوب شرقی ؛  3 تا 7

ارتفاع موج (متر)

0/3  تا  0/8

0/3  تا  0/8

دماي آب C )°(

-------

--------

آينده نگري

 

 

توصیه کیلکا:  صید کیلکا بلامانع

توصیه پَره:  صید پَره بلامانع

 

 

پیش بینی دریایی 3 روزه از پنجشنبه 97/10/27  تا  شنبه 97/10/29

تحليل همديدي: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پنج شنبه 97/10/27:

ديد افقي: ضعیف 0/5 تا 2 کیلومتر

وضعيت جوي: نیمه ابری از اواسط روز به تدریج با بارندگی و وزش باد (در اواخر روز و شب با تشدید بارندگی و وزش باد شدید)

سمت و سرعت باد: شمالی ؛ تا 18 متر بر ثانیه در نزدیک سواحل و تا 22 متر بر ثانیه در فراساحل

ارتفاع موج:  به تدریج با افزایش ارتفاع موج 4/0 متر در نزدیک سواحل و تا 5/5 متر در  در فراساحل

توصیه صيد کیلکا:  ممنوع                          توصیه صيد پره:  ممنوع

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمعه 97/10/28:

ديد افقي:   ضعیف 0/5 تا 2 کیلومتر

وضعيت جوي:    بارندگی، کاهش محسوس دما و وزش باد

سمت و سرعت باد:    شمالی ؛ تا 20 متر بر ثانیه (72 کیلومتر بر ساعت)

ارتفاع موج:   4/0 متر در نزدیک سواحل و تا 5/5 متر در  در فراساحل

توصیه صيد کیلکا:  ممنوع                          توصیه صيد پره:  ممنوع

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شنبه 97/10/29:

ديد افقي:  1/5 تا 4 کیلومتر

وضعيت جوي:  به تدریج کاهش ابرناکی، کاهش محسوس دما، مخلوط باران و برف، وزش باد شدید

سمت و سرعت باد:  به تدریج جنوبی ؛  7-2 متر بر ثانیه

ارتفاع موج:  2/5 -1/5  متر

توصیه صيد کیلکا:  ممنوع                          توصیه صيد پره:  ممنوع

 

 

 

بازگشت

 

 اداره هواشناسی دریایی