بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

   برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر  اينجا را کلیک نمائید 

     برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید   

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته سوم  وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته چهارم  وضع دریای خزر   اينجا را کلیک نمائید

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397           ماه: مهر            روز:‎‎ ‏یکشنبه  29     اَم            از ساعت: 12         تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397        ماه: مهر            روز:‎‎ ‎یکشنبه  29     اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

                    

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: مهر           روز:‎‎ ‎ دوشنبه  30   اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: مهر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  30   اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

  

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397           ماه: مهر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  30   اَم            از ساعت: 12         تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397        ماه: مهر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  30   اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

                                    

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: آبان           روز:‎‎ ‎ سه‎شنبه  01    اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: آبان           روز:‎‎ ‎ سهشنبه  01    اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:  شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: جنوب شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

0.4 متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

0.6 متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:‏

 

 

 

 

بازگشت

 

 اداره هواشناسی دریایی