بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191

هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

pdf

   برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته اول وضع دریای خزر  اينجا را کلیک نمائید 

     برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته دوم وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید   

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته سوم  وضع دریای خزر اينجا را کلیک نمائید

برای آگاهی از پیش بینی12   ساعته چهارم  وضع دریای خزر   اينجا را کلیک نمائید

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397           ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ یکشنبه  03  اَم            از ساعت: 12         تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:   شمال شرقی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:   شمال شرقی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397        ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ یکشنبه  03  اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:   غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت:   غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  04  اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:   شمال غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

0.6  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

0.8  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  04  اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 10  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 12  متر بر ثانيه

جهت:   شمال غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6  متر

0.6  متر

0.9  متر

0.6  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.8  متر

1.2  متر

0.8  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  04  اَم            از ساعت:12           تا ساعت:  18

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت: شمالی

سرعت: 06  متر بر ثانيه

جهت:  شمال

سرعت: 06  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت: شمالی

سرعت: 08  متر بر ثانيه

جهت:  شمال

سرعت: 08  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

0.6  متر

0.7  متر

0.9  متر

0.8  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.7  متر

0.9  متر

1.1  متر

1.0  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ دوشنبه  04  اَم            از ساعت: 18          تا ساعت:  24

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

06  متر

06  متر

08  متر

08  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.7  متر

0.9  متر

0.9  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه شنا:‏

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397             ماه: تیر            روز:‎‎ ‎سه‏شنبه  05  اَم            از ساعت: 00                تا ساعت:  06

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

06  متر

08  متر

08  متر

08  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.8  متر

0.9  متر

0.9  متر

0.9  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏ شنا:

مجاز در محدوده طرح‏های دریا

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

 

نوع فرم/گروه کاربری

فرم صدور پیش بینی و توصیه برای کاربران هواشناسی دریایی

تاریخ

سال:  1397          ماه: تیر            روز:‎‎ ‎ سه‏شنبه  05  اَم            از ساعت: 06               تا ساعت:  12

منطقه

بندر ترکمن، بندر امیرآباد تا فرح‏آباد

بابلسر تا نور

نوشهر تا  رامسر

انزلی و آستارا

وضعيت جوي:

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

جهت:  شمال غربی

سرعت: 05  متر بر ثانيه

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

جهت: شمال غربی

سرعت: 07  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:

08  متر

08  متر

08  متر

08  متر

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:

0.9  متر

0.9  متر

0.9  متر

0.9  متر

ديد افقي:

خوب

خوب

خوب

خوب

وضعيت دريا: 

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

موج کوتاه

توصیه‏

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

با صلاحدید مسئولان محلی و رعایت احتیاط

 

بازگشت

 

 اداره هواشناسی دریایی