بولتن هواشناسی دریایی مازندران-21191
هواشناسی دریایی < صفحه اول

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

اداره هواشناسي دريايي

برای آگاهی از پیش بینی 12 ساعته وضع دریای خزر بر روی منطقه مورد نظر خود کلیک نمائید

بندر اميرآباد و بندر تركمن

بابلسر و بندر فريدونكنار

نوشهر و رامسر

انزلي و كياشهر

آستارا

 

سه شنبه 31  فروردين از ساعت 12 تا ساعت 24:

1-   منطقه بندر اميرآباد و بندر تركمن

وضعيت جوي:  صاف تا نيمه ابري  

وضعيت دريا: موج کوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل::  شمالشرقی،  8  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0/6  متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: غربي، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:   0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 

2-   منطقه بندر بابلسر و بندر فريدونكنار

وضعيت جوي: صاف تا نيمه ابري  ر

وضعيت دريا: موج كوتاه گاهي با افزايش موج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: :  جنوب  شرقي، 8  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  0/6 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: جنوب شرقی تا جنوبی، 8 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  0/8 متر

ديد افقي: خوب

 

 

3-   منطقه بندر نوشهر و رامسر

وضعيت جوي: صاف تا نيمه ابري  

وضعيت دريا: موج كوتاه گاهي با افزايش موج

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل: جنوب شرقي،  10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: جنوبی،  10  متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.2 متر

ديد افقي: خوب

 

 

4-   منطقه بندر انزلي و كياشهر

وضعيت جوي: صاف تا نيمه ابري  

وضعيت دريا: موج كوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:جنوبی تا جنوب شرقي،  10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1.2 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل:جنوبی ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1.2 متر

ديد افقي: خوب

 

 

5-   منطقه آستارا

وضعيت جوي: صاف تا نيمه ابري  

وضعيت دريا: موج كوتاه

بيشينه سرعت باد نزديك ساحل:  جنوبي ، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج نزديك ساحل:  1 متر

بيشينه سرعت باد دور از ساحل: جنوبي، 10 متر بر ثانيه

بيشينه ارتفاع موج دور از ساحل:  1 متر

ديد افقي: خوب

 

 

كارشناس پيش‌بيني                                                                                    رئيس اداره هواشناسي دريايي

 

اداره هواشناسی دریایی